select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (make_date) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002982' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002982' and t_pro_group_product.group_id IN ('7648') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.product_make_date desc, t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
NGUỒN ĐIỆN 10 items - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LED BÌNH NGUYÊN

NGUỒN ĐIỆN

Xắp sếp theo:
nguồn điện 12v-33A chống mưa
Nguồn 12v33a nắp che mưa

Nguồn điện 5V-60A tốt
Nguồn điện 5V-60A

Nguồn điện 12v-30A chống mưa
Nguồn điện 12v-30A chống mưa

Nguồn điện 5V-10A
Nguồn điện 5V-10A


Nguồn điện 12v-2A
Nguồn điện 12v-2A

Nguồn điện 12v-30A
Nguồn điện 12v-30A

Nguồn điện 12v-20A
Nguồn điện 12v-20A

Nguồn điện 12v-10A
Nguồn điện 12V-10A -120W


Nguồn điện 12v-5a adapter
Adapter 12V-5A

5V40A
5V40A