select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002982' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002982' and t_pro_group_product.group_id IN ('7621') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
LED HẮT ÂM CHỮ 12 items - CỬA HÀNG LED BÌNH NGUYÊN

LED HẮT ÂM CHỮ

Xắp sếp theo:
Module 1 bóng toả 1.5w
Module 1 bóng toả 1.5w

Modul 4 bóng 5050 đế sắt mắt kính
Led module 4 bóng đế sắt 5050 mắt kính chuyên dùng hắt chữ, đi viền chữ, đi nổi chữ dùng ngoài trời

Module 3 bóng 5054
Module 3 bóng 5054

Module 3 bóng 5054
Module 3 bóng 5054


Led modul 3 bóng 5050 7 màu

Modul 4 bóng 5050 đế sắt

Led hắt 3 bóng cầu lồi 0,72W
Led hắt 3 bóng cầu lồi 0,72W

Led hắt 1,5W 1 bóng
Led hắt 1,5W 1 bóng


led hắt 4 bóng 5054
led hắt 4 bóng 5054

LED MODUL 3 BÓNG 3528
LED hắt 3 bóng 3528

LED MODUL 2 BÓNG 5730
Led modul 2 bóng 5730

LED MODUL 3 BÓNG 5730 ánh sáng mạnh
modul 3 bóng 5730